Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Aquadefender BV

1 Algemeen:
1-1 In deze algemene voorwaarden word verstaan onder “Aquadefender BV.”, de onderneming ingeschreven onder KvK Nr: 91970997 en in deze voorwaarden verder aangeduid als Aquadefender BV.
Cliënt of klant, de potentiële afnemer van zaken, diensten en/of goederen.
1-2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, alsmede op de tussen Aquadefender BV en cliënt gesloten overeenkomt(en) ongeacht woon- of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1-3 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk tot stand zijn gekomen.
1-4 Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Aquadefender BV overeenstemming is bereikt.
1‐5 Door uw bestelling via onze online shop www.aquadefender.nl geeft u te kennen dat u met de levering‐ en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aquadefender BV heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2 Aanvragen Voorwaarden:
Deze leveringsvoorwaarden van Aquadefender BV zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Aquadefender te Rotterdam alsmede ook te downloaden via www.aquadefender.nl.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van aquadefender worden
gebruikt. Alle rechten voorbehouden aan:

Aquadefender BV
KvK: 91970997
BTW: NL865835512B01

3 Retourzendingen, terugbetalingen en transport
3-1 Als het product niet naar wens is, dan heeft de wettelijke termijn van 14 dagen om het product terug te sturen. Om voor een terugbetaling in aanmerking te komen, moet het artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het product hebt ontvangen. Het product moet in de originele verpakking zitten en het meesturen van een betalingsbevestiging is vereist.
3-2 Zodra we het product hebben ontvangen, zullen we het inspecteren en zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen van de status van uw terugbetaling. Als uw retour wordt goedgekeurd, initiëren we een terugbetaling via de oorspronkelijke betaalmethode.
3-3 De verzendkosten voor het retourneren van een product zijn voor uw eigen rekening. Verzendkosten worden niet vergoed. Als u in aanmerking komt voor een terugbetaling, worden de verzendkosten van het totaalbedrag afgetrokken.
3-4 De klant is zelf aansprakelijk voor de retourzending. Het verzendrisico is daarbij voor de verzender. Aquadefender is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die door de klant zelf aan ons zijn verzonden.

4 Totstandkoming koopovereenkomst:
4-1 Indien de aangeboden artikelen niet binnen de wettelijke termijn op de door Aquadefender aangewezen wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn.
4-2 De overeenkomst gaat in op de dag dat de bestelling schriftelijk is bevestigd door Aquadefender BV.

5 Aanbiedingen
5-1 Alle aanbiedingen die door ons worden gedaan, in welke vorm dan ook, zijn gratis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Als een aanbieding vergezeld gaat van budget, plannen, catalogi of andere documenten, te allen tijde onze eigendom blijven en op afroep moet worden afgeleverd, dient u ons dit te sturen. Ze mogen niet worden gereproduceerd zonder onze toestemming, of aan derden voor inspectie.
5-2 Overdracht van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht ons niet tot het accepteren van een bestelling. Niet-aanvaarding door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen acht dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5-3 Actie aanbiedingen zijn niet geldig i.c.m. met andere actie aanbiedingen.

6 Acceptatie van bestellingen:
6-1 Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Aquadefender BV zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
6-2 Artikelen welke Aquadefender BV op voorraad heeft worden doorgaans dezelfde of volgende werkdag verzonden.
6-3 Indien artikelen niet op voorraad zijn dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Indien de klant akkoord met de te verwachtte looptijd tot levering dan behoudt de bestelling haar originele wettelijke bedenktijd.

7 Transport risico:
7‐1 Aquadefender BV is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de verzendmethodes van Post (NL), UPS, DHL, DPD of De Post (BE/DE) of welke andere vervoerder dan ook.
7-2 Bij het plaatsen van de bestelling betekend het accepteren van de door ons gekozen vervoerder (Post NL in bijna alle gevallen) en accepteert daarmee ook de bepalingen van de desbetreffende vervoerder.
7-3 Verlies of zoekraken van een verzending nadat deze aantoonbaar door Aquadefender BV is overgedragen aan de desbetreffende vervoerder is altijd voor de klant. Nadat de artikelen door de zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

8 Levering:
8‐1 Levering geschiedt aan de hand van de door de klant gekozen wijze van betaling. Heeft de klant gekozen voor vooraf overboeken op onze bank‐ of girorekening, dan gaat het normale order- en bestelproces lopen zodra de betaling door ons ontvangen is. (rekening houdend met de leveringsvoorwaarden van TNT Post (NL), UPS of De Post (BE).
8‐2 Indien een bestelling verzonden wordt via TNT Post (NL), UPS of De Post (BE), worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale leveringskosten. De toepasselijke leveringskosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling. Retour gezonden artikelen worden conform artikel 3. Retourzendingen exclusief de verzendkosten op de bank‐ of girorekening van de klant teruggestort.
8‐3 Aangeboden artikelen blijven eigendom van Aquadefender BV, zolang niet het volledige openstaande bedrag voor deze goederen zijn voldaan door de klant.
8-4 De door Aquadefender BV opgegeven levertermijn kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Aquadefender BV, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen of in geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Aquadefender BV.
8.5 Aquadefender BV behoud zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
8-6 Indien cliënt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Aquadefender BV niet verleent of doordat ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om binnen 8 dagen nadat client daartoe door Aquadefender BV in gebreke is gesteld, de overeenkomst ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Aquadefender BV om van cliënt vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen.
Daarnaast zal, indien en zolang de door client veroorzaakte verhindering in de nakoming door Aquadefender BV voortduurt, door cliënt van Aquadefender BV geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Aquadefender BV gerechtigd is van de client vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te kunnen verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de cliënt.
8-7 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Aquadefender BV niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder inbegrepen het geval dat Aquadefender BV door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder overmacht word verder begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Aquadefender BV. Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Aquadefender BV toe of van Aquadefender BV naar cliënt wordt gehinderd of belemmerd.
8-8 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Aquadefender BV opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
8-9 Indien Aquadefender BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Aquadefender BV gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is client gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

9 Aansprakelijkheid
9-1 Aquadefender BV sluit elke aansprakelijkheid uit, voor zover niet bij wet. Onze aansprakelijkheid, het totale bedrag van de bestelling overschrijdt nooit, tenzij onze verzekeraars boven dekking. Onderhevig aan algemeen toepasselijke wettelijke regels van openbare orde en goede trouw, is Aquadefender BV niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, met inbegrip van winstderving. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door het gebruik van het product of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de partij heeft gekocht. Door de enkele ontvangst van de door of namens de partij geleverde goederen, zijn wij beschermd tegen alle aanspraken van de wederpartij en / of derde om de schade te vergoeden.
9-2 Aquadefender BV is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door correcte of evident incorrecte montage door de consument of een door de consument daartoe aangewezen derde, niet zijnde Aquadefender BV, van geleverde producten. Voor zover de wet niet anders bepaalt, rust de bewijslast ter zake bij de consument.
9-3 Behoudens voor zover dwingend recht een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, bedraagt de totale aansprakelijkheid van Aquadefender BV voor schade door dood of lichamelijk letsel, in afwijking op het in dit artikel bepaalde, maximaal hetgeen zij ter zake haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij Aquadefender BV verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.
9-4 Aansprakelijkheid van Aquadefender BV voor indirecte schade, daaronder begrepen alle andere schade dan de directe schade genoemd in dit artikel, waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade, is uitgesloten.
9-5 Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen twaalf maanden na ontdekking van de schade.
9-6 Alle geschillen tussen Aquadefender BV en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van Aquadefender BV.

10 Betalen:
10‐1 Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 14 dagen te worden betaald op onze bank of girorekening. Na het ontvangen van deze betaling ontvangt de klant een bevestiging e-mail van betaling en zal Aquadefender BV het normale leveringsproces starten.
10-2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn ( tenzij anders aangegeven ) in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De leveringskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven (eventueel per product, actiematig).
10-3 Aquadefender BV behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd in dit geval een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 7 dagen na de mededeling van Aquadefender BV.
10-4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreed in de kosten van Aquadefender BV ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet of besluit of beschikking van (semi) overheidswege (buitenlandse overheden daarbij inbegrepen) van dwingend rechterlijk karakter, dan wel indien buiten de invloedsfeer van Aquadefender BV. zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Aquadefender BV niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs word gehanteerd verklaard cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Aquadefender BV aan cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.
10‐5 Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van 25 euro aan administratie kosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast kan Aquadefender BV per verstuurde herinnering, herinneringskosten in rekening brengen.
10‐6 Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

11 Persoonsregistratie/Privacyverklaring:
11‐1 Door het plaatsen van een bestelling in onze online shop www.aquadefender.nl worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van Aquadefender.nl. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door Aquadefender BV en in een eigen bestand voor bedrijfsvoering en verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Dit geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
11‐2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
11-3 De verwerking van persoonsgegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
11‐4 Indien u geen prijs stelt op reclame via post of e‐mail, kan de klant dit aan ons kenbaar te maken middels de “link” welke onder aan elke nieuwsbrief staat of dit aan te geven in de eigen account.
11‐5 Aquadefender BV verstrekt onder geen beding of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen.

12 Overige bepalingen:
12‐1 Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer- prijs- of programmafouten in mailing per post, e‐mail of via onze internetsite, kan Aquadefender BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
12‐2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met alle verkoopwaarden zoals in dit document vermeld.
12‐3 Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12‐4 Op de algemene voorwaarden van Aquadefender BV is de Nederlandse wet voor "kopen op afstand" van toepassing.

13 Levering zonder V.A.T.
Bedrijven buiten Nederland maar binnen de EU kunnen hun bestelling ontvangen, exclusief btw. Stuur ons uw BTW nummer met volledige adresgegevens. Bedrijven en privépersonen van buiten de EU kunnen bestellen met uitzondering van de btw. (voor meer informatie hierover, e-mail naar info@aquadefender.nl)

 

Aquadefender Landelijke Bouwstijl Landelijke Bouwstijl
Landelijke Bouwstijl
Leermos 27
Rotterdam, Zuid-Holland 3069AM